Назад
30.01.2023 г.

Цената на иска не може да се пререшава

Цената на иска се посочва от ищеца, а въпросът за нея може да бъде повдигнат от ответника или служебно от съда най-късно в първото заседание за разглеждане на делото. Съдебната практика застъпва становището, че въпросът за цената на иска не може да се пререшава впоследствие, а още по-малко и по реда на извънинстанционния контрол. Според българския съд този срок е установен по съображения за правна сигурност, тъй като цената на иска е от значение не само за определяне на държавната такса, но и обуславя родовата подсъдност на делото. В своята практика по частични искове ВКС заключава, че обстоятелството, че искът е предявен за част от вземането, не променя цената на иска, която винаги представлява заявената част от вземането.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.