Назад
25.11.2022 г.

Централната банка въвежда проверки с таен клиент

Според приетите изменения в подзаконовата нормативна уредба за осъществяване на контрол за спазване изискванията Българската народна банка има право да извършва проверки на място, проверки като „таен клиент“ или документални проверки в банките, доставчиците на услуги, финансовите институции и обменните бюра.

При осъществяване на проверките като таен клиент, без да се идентифицират, проверяващите служители на БНБ в качеството си на клиент могат да поискат: 1. извършването на съответните операции с банкноти и монети, които проверяваните лица са задължени да извършват; 2. да бъдат запознати с условията, при които проверяваните лица извършват съответните операции с банкноти и монети.

При осъществяване на документални проверки проверяващите служители на БНБ имат право: 1. да изискват предоставянето на копия на вътрешните правила и процедури на проверяваните лица, регламентиращи извършването на дейности и операции с банкноти и монети; 2. да изискват предоставянето на документи и/или справки за закупени/наети машини за сортиране/самообслужване, както и за извършването на техническо сервизно обслужване на машините и актуализиране на софтуера им; 3. да изискват предоставянето на документи и/или справки за квалификация и опит на служителите, извършващи дейности и операции с банкноти и монети; 4. да изискват предоставянето на документи и/или справки за извършени контролни тестове на машините за сортиране и машините за самообслужване за спазване на стандартите за разпознаване и годност.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.