Назад
14.11.2019 г.

Цесия не се съобщава от новия кредитор

Според съдебната практика на ВКС съобщението от новия кредитор няма предвиденото в чл. 99 от ЗЗД действие. Няма пречка обаче предишният кредитор да упълномощи новия кредитор да извърши съобщението до длъжника като негов пълномощник. Установеното задължение на цедента да съобщи на длъжника за извършеното прехвърляне на вземането има за цел да го защити срещу ненадлежно изпълнение на неговото задължение. Следователно, правно релевантно за действието на цесията е единствено съобщението до длъжника, извършено от цедента, но не и съобщението, извършено от цесионера.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - УВЕДОМЯВАНЕТО НА ДЛЪЖНИКА НЕ Е ОТ ФАКТИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА ДОГОВОРА ЗА ЦЕСИЯ

Има значение при изследване на противопоставимостта на цесията на длъжника и на третите лица, който може валидно и с погасителен ефект да плати на предишния кредитор преди уведомяването. В интерес на правната сигурност е съобщението да бъде направено от предишния кредитор. В литературата се предлага промяна в закона, за да се установи, че и цесионерът може съобщи на длъжника за извършеното прехвърляне, което да има същата сила, каквато има и уведомлението, извършено от стария кредитор на вземането. 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.