Назад
29.09.2011 г.

Важни въпроси свързани непререгистрирани фирми в Търговския регистър

КАК ЩЕ СТАВА СЛУЖЕБНОТО ОТПИСВАНЕ НА ФИРМИТЕ, КОИТО НЕ СА ДЕЙСТВАЩИ, НО НЕ СА И ОБЯВЕНИ ЗА ЗАКРИВАНЕ? 

Даниела Митева, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията:  След края на 3-годишния период за пререгистрация фирмите, за които не са подадени документи, ще бъдат заличени служебно. Преди това ще бъдат назначени лица, които да извършат проверки на имуществото им. След това ще изпращаме призовка за изплащане на таксата, която собствениците им дължат на Агенцията по вписванията. Няма да има автоматично заличаване, а процедура, която ще струва петорно по-скъпо, ако го направи държавата. Затова чрез вестник „Класа“ искам да призова: Закрийте си фирмите, които не работят, защото, ако те бъдат заличени служебно от държавата, това може да ви струва поне 1000 лв. 

АКО НЕ СПАЗЯ СРОКА ПО ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ, СЛУЖЕБНО ЛИ СЕ ЗАКРИВА ФИРМАТА? КОЙ ПОЕМА РАЗХОДИТЕ ПО ЗАКРИВАНЕТО И ЗАЛИЧАВАНЕТО?

След 31.12.2011 г. съда, където е регистрирана фирмата издава служебно удостоверения на ЕТ и клонове на чуждестранни търговци, които не са се пререгистрирали, и ги изпраща на АП. Агенцията служебно вписва в търговския регистър непререгистриралите се в срок еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци и незабавно ги заличава, съответно закрива. 
Същото важи и за търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали. След обработването и въвеждането от агенцията на електронно копие от фирменото дело в търговския регистър съдът архивира фирменото дело. Агенцията служебно вписва търговеца и прекратяването на дейността му, назначава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията. 
За ликвидатор на прекратените търговски дружества и кооперации се назначава неограничено отговорен съдружник при персонални дружества или член на управителен орган при капиталови дружества или при кооперации. Ако такива лица не могат да бъдат открити в 6-месечен срок от прекратяването на дейността на търговеца, агенцията назначава служебно ликвидатор от списък на ликвидаторите към нея. Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Членовете на управителните органи отговарят солидарно и неограничено за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация. Когато за ликвидатор е назначен съдружник и имуществото на търговеца е недостатъчно за покриване на разноските по ликвидацията, те се поемат от агенцията за сметка на събираните такси. Служебно назначените ликвидатори приключват производството в 6-месечен срок от назначаването им.

ИМА ЛИ ГЛОБИ ЗА ФИРМИ, КОИТО НЕ СА СЕ ПРЕРЕГИСТРИРАЛИ? 

Да има. Чл. 40 от Закона за ТР гласи „Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство по чл. 4 или не представи акт по чл. 5 в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. (3) Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите по ал. 1 и 2 всеки месец до извършване на действията." 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ДА ОБЯВИМ ГФО В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА?

ЕТ, които не подлежат на финансов одит НЕ ПУБЛИКУВАТ ГФО. Всички останали търговци, които са пререгистрирани ЗАДЪЛЖИТЕЛНО публикуват ГФО в ТР.
Търговците, чийто ГФО за предходната година подлежи на задължителен независим финансов одит и не са пререгистрирани в ТР, публикуват до 30 юни на същата година актовете по чл. 40, ал. 1-3 ЗСч за предходната година чрез икономическо издание или интернет, като задължението за представяне на ГФО в ТР след пререгистрацията не отпада / счетоводни услуги от Рконсулт ЕООД /.www.otcheti.com
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството всички дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) – неперсонифицирани дружества или граждански дружества по ЗЗД, са задължени да публикуват годишния си финансов отчет чрез икономическо издание или чрез Интернет до 30 юни. 
Публикацията на отчетите е задължителна (чл. 1, ал. 2 от ЗСч.) и не зависи от това дали дружеството е извършвало дейност.www.otcheti.com Как се запазва име на нова фирма?  Прецизиран е и чл. 36 от ЗТР - запазването има действие шест месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в ТР под същата фирма. Действието на запазването се продължава до приключването на производството по обжалване на отказа за вписване. Ако в шестмесечния срок е подадено ново заявление за вписване, запазването има действие до приключване на производството по регистрация.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО ПРИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМАТА МИ В НОВИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ ИМА И ДРУГА СЪС СЪЩОТО ИМЕ?

В Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, е предвидена процедурата при съвпадение на фирмите на двама или повече търговци, установено при подадено заявление за пререгистрация. В случай на съвпадение на фирма, длъжностното лице по регистрацията първо пререгистрира търговеца, подал заявлението, с фирмата, под която е вписан в съответния съдебен регистър, съгласно подаденото заявление и удостоверението за актуално състояние по регистрацията му. След това изпраща на пререгистрирания търговец съобщение за съвпадението и му предоставя двумесечен срок от получаване на съобщението да подаде заявление за промяна на фирмата си. Ако търговецът не стори това, длъжностното лице по регистрацията служебно прибавя към фирмата на пререгистрирания търговец населеното място на окръжния съд по регистрацията му. При съвпадение на фирмите на двама или повече търговци, регистрирани в района на един окръжен съд по регистрацията, длъжностното лице по регистрацията служебно прибавя населеното място на окръжния съд по регистрацията им. Когато длъжностното лице по регистрацията установи съвпадение на фирмата, то изпраща на всички търговци съобщение за съвпадението и им указва, че със заявлението за пререгистрация следва да заявят и промяна на фирмата си.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е С ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ Г1 ДА СЕ ОБЯВЯВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН АКТ, ГФО (ЗА ДВЕ И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ) КЪМ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР?

Съгласно чл. 62 от Наредбата към заявлението се прилагат:
1. подлежащият на обявяване акт в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от заявителя препис; и
2. документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване акт, ако такива са установени със закон. Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2 от Закона за търговския регистър, към заявлението се прилага и декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя. 
Следователно, не е допустимо с едно заявление по Приложение № Г1 от Наредбата да бъдат обявени няколко акта. Посоченият извод следва и от чл. 7, ал. 2 от Наредбата, съгласно който към всяко заявление се прилагат документи, установяващи съществуването на заявеното за вписване обстоятелство, съответно подлежащият на обявяване акт.
Нещо повече, съгласно чл. 7 от Наредбата към всяко заявление се прилага документ за внесена държавна такса, освен ако таксата е платена по електронен път. Съгласно чл. 16б от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията по заявление за вписване на актове за обявяване в търговски регистър се събира такса в размер 50 лв., а ако заявлението е подадено по електронен път, се събира такса в размер 35 лева. В този смисъл, ако с едно заявление се иска обявяване на няколко ГФО, би се стигнало до неравнопоставено третиране на заявителите.

КАКЪВ Е РЕДЪТ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ?

Първо: Съдът издава служебно удостоверението за актуално състояние на нерегистриралото се в срок търговско дружество (кооперацията) и го изпраща на Агенцията по вписванията. Същевременно съдът предоставя на агенцията достъп до фирмените им дела.

Второ: Агенцията служебно вписва търговеца в регистъра и прекратяването на дейността му.

Трето: Агенцията назначава ликвидатор на търговското дружество (кооперацията), определя възнаграждението му и срока на ликвидацията.
За ликвидатор се назначава лице измежду членовете на управителния орган на капиталовите търговски дружества (кооперациите), респ. неограничено отговорен съдружник при персоналните дружества.
В случай че в 6-месечен срок не може да бъде открито такова лице, агенцията назначава служебен ликвидатор.След приключване на ликвидацията търговското дружество (кооперацията) се заличава.

За служебната ликвидация се прилага общият ред за ликвидацията, предвиден в Търговския закон.

Търговските дружества, които не са се пререгистрирали в търговския регистър и влязат в ликвидация в тригодишния срок, следва предварително да поискат пререгистрация и след това вписване на ликвидаторите в регистъра.

При несъстоятелност всички действия се извършват под контрола на съда и обстоятелствата, които подлежат на вписване, вкл. и заличаването, се вписват от агенцията въз основа на съдебен акт, който се изпраща служебно от съда. 

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.