Назад
29.11.2023 г.

ВКС затвърждава практиката си относно договорите в чуждестранна валута

Кредиторът – ищец не може едностранно да определя и да търси левовата равностойност на вземанията си, възникнали в чуждестранна валута. Когато вземането е пропуснат доход, който по твърдения на самия ищец е уговорен в евро, тогава и вредите от неполучените наемни вноски, са в същата валута. Валутните курсове са изражение на пазарното съотношение между различните парични единици. Те зависят както от основополагащи пазарни фактори, така и от поведението на участниците на пазара. Обменният курс установява количествена връзка между различните валути, и то към точно определен момент. Той е променлива величина, която може да се измени радикално в периода между поемане на задължението за плащане в определена валута и момента на неговия падеж. Поради неговата променливост задълженията, поети в една валута, не могат да се заместват, като се преобразуват в задължения в друга валута без съгласие на страните по договора. Отсъствието на връзка между стойността на различните валути като всеобща мярка за стойност, от една страна, и непрекъснатите промени в техния обменен курс, изключва присъждането от съда на дължимото в една чуждестранна валута в нейната равностойност в лева към определен момент. В България валутният курс не е нито административно определен, нито може да бъде определян едностранно от едната от страните по правоотношението или от съда. Българската народна банка котира ежедневно курсовете на отделни чуждестранни валути към лева, които се ползват за счетоводни и статистически цели. Обявеният фиксиран курс на еврото към лева се отнася и намира приложение само в отношенията между БНБ, в качеството ѝ на централна банка, от една страна, и физическите и юридическите лица, от друга страна. Единствено за централната банка възниква задължението да поддържа пълна конвертируемост на лева към еврото като резервна валута по фиксиран в ЗБНБ курс. Всички останали правни субекти могат свободно да уговарят курса на еврото към лева. Следователно котираните и обявени от БНБ курсове са приложими само за счетоводни и за статистически цели, като няма основание за прилагането им в облигационните отношения, по които централната банка не е страна, освен в случаите, когато законът или договорът препращат към тях. Левовата равностойност на вземане във валута, и то към датата на подаване на исковата молба, е от значение в исковото производство за цената на иска с оглед определяне на държавните такси, родовата и функционална подсъдност. Съдът да се произнесе във валутата по спорното право, която, макар и различна от посочената в исковата молба, не съставлява изменение на иска, нито произнасяне по нещо различно от поисканото. Съдът е задължен и служебно, независимо от становищата на страните, да се произнесе във валутата, която действително се дължи. Така не се нарушава диспозитивното начало, защото не променя предмета на спора – не се присъжда нещо друго, а същата стойност; не се отразява и на съдържанието на спорното право, тъй като се претендира паричен еквивалент за стойност.
В този смисъл Решение № 103 от 14.07.2021 г. по гр. д. № 2187 / 2020 г. на състав на ВКС заявява поддръжка на доктрина, установена от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС през 2015 г.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.