Назад
01.01.2021 г.

Владение, държане и търпими действия върху чужда вещ

I. ВЛАДЕНИЕ е упражняване на фактическа власт върху вещ за себе си (чл.68, ал.1 ЗС)   

II.ДЪРЖАНЕТО  е упражняване на фактическа власт върху вещ за другиго (чл.68, ал.2 ЗС)

III. ТЪРПИМИТЕ И СЪИЗВОЛИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ  - нямат  уредба в Българското законодателство.

„Практиката на Върховен Касациаонен Съд /ВКС/ (решение № 483/11.12.2012 г. по гр.д. № 493/2012 г., ВКС, І г.о.) е възприела определението на търпими действия в правната теория: търпими са всички онези действия, които представляват според обстоятелствата незначително безпокойство за собственика или владелеца на един недвижим имот, които се извършват с изричното или предполагаемо съгласие на владелеца и за които може да се допусне, че той би търпял да се извършват само поради това от обикновена любезност, добронамереност, гостоприемство, по силата на лични отношения и поради това да се смятат за извършени с неговото съгласие“

IV. Общото между държането и търпимите действия е в обективния им елемент – упражняването на фактическа власт върху вещ, а разликата е в субективния, който се извежда от основанието, на което е установена тази власт.

„При държането фактическата власт се установява въз основа на правна сделка, по силата на която и с оглед поето по нея договорно задължение, собственикът или владелецът на вещта предава временно или безсрочно ползването на вещта, съответно държателят придобива противопоставимо на съконтрахента си облигационно право да ползва вещта съобразно условията на сделката, по която се уреждат отношенията между съконтрахентите.

При търпимите действия фактическата власт се придобива също със съгласието на собственика или владелеца, като това съгласие може да бъде изрично или предполагаемо, но основано на добрите междуличностни отношения (съседски, приятелски или роднински), поради което се търпи едно действие върху имот, действие, за което лицето, което го извършва няма никакво право“

„Ако волята на лицата е да уредят отношенията си чрез правна сделка и са налице съвпадащи волеизявления относно съществени елементи на сделката, то е налице държане въз основа на възникнало облигационно отношение. Ако волята (изрична или предполагаема) е свързана единствено с междуличностните отношения, то не възниква облигационна връзка, а са налице единствено търпими действия“.

V. Със защита по чл.76 ЗС се ползват само владението и държането, но не и търпимите действия, които могат да бъдат прекратени едностранно от собственика или владелеца.

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.