Назад
09.08.2019 г.

Внимавай - имотна измама

Съществуват признаци, които могат да ви подскажат за наличие на проблем. 

1.Първият признак за евентуално наличие на имотна измама е занижената цена на имота.

1.1 "Измамниците" обикновено се сдобиват със жилища, притежавани най-често от самотни или възрастни хора без деца или лица с психични проблеми.

1.2 Първоначално се тръгва с почерпки, с малки подаръчета и проява на различни жестове на уважение. В подходящият момент, "мошеникът" без проблем се сдобива с пълномощно от собственика, с което имотът му да бъде продаден. Или възможно е собственикът да подпише предоставени му документи, без да знае точно за какво се отнасят. "Измамниците" действат доста приятелски, загрижено и успяват да постигнат крайната си цел. И след това много бързо продават жилището на по-ниска цена.

2.Когато даден имот е купен и продаден един или няколко пъти за сравнително къс период от време.  Това трябва да заостри вниманието ни. Дали има нещо нередно  и ако да, какво е то?

3.Имотът може да  се прехвърли два пъти в един и същи ден.

4.Представяне на неистински документи, свързани с имота или страните.

4.1 Много злоупотреби се извършват при сключване на сделките с пълномощник, представляващ собственика на имота. Възможно е пълномощното да е неистинско, с дописани празни полета например.

4.2  Много измами се извършват и посредством представяне на удостоверение за наследници с невярно съдържание.

5. ЕТО НЯКОИ ПРИЗНАЦИ ЗА ИЗМАМИ С ИМОТ , КОИТО ДА СИГНАЛИЗИРАТ ЗА ПРОБЛЕМ

5.1 Ако удостоверението за наследници не е издадено от последното местожителство на лицето, което се вижда от акта за смърт.

5.2 Ако в удостоверението е посочено, че е издадено само по декларация на наследниците, но не и по данни от личния картон на починалото лице.

5.3 Неволно или съзнателно изпускане на някой от наследниците може да доведе до нищожност на сделката.

5.4 При наследствените имоти има възможности за злоупотреба при използването на завещание/най-вече саморъчно завещание/. Проблем възниква, защото истиността на завещанието не се проверява в момента на обявяването му. То може да е написано или подписано от друго лице или да страда от други пороци, водещи до неговата неавтентичност и нищожност.

5.5 Ако сте решили да закупите недвижим имот, още преди сключване на предварителния договор, е задължително да се направи справка в Агенцията по вписванията за наличие на тежести /ипотеки, възбрани, учредено право на ползване,съдебни спорове и др./. Това трябва да се извърши и в деня , в който се изповядва сделката пред нотариус.

6.  Предпазването от подправени документи може да стане единствено с проверката им. Разбира се, доколкото това е възможно.

6.1 Препоръчително е да направите справка дали съответният нотариален акт фигурира в Агенцията по вписванията.

6.2 Изисквайте само актуални документи, проверете дали същите са влезли в сила/решения на поземлени комисии за възстановяване на земеделски земи и др./. Сравнете внимателно данните от различните документи. Проверете попълнени ли са всички графи от декларациите.

Извод: Консултирайте се и направете наистина всичко, което е възможно, за да се убедите в самоличността, представителните права и правото на  собственост на продавача.

ВАЖНО!  Не подценявайте никога отсрещната страна и не се доверявайте само на думи, че няма никакви проблеми.    Източник: 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.