Назад
02.11.2023 г.

Водачи на МПС не се наказват, когато поради липса на застраховка регистрацията им е прекратена без уведомяване

В рамките на тълкувателно дело, образувано поради противоречива практика по административнонаказателни дела, общото събрание на съдиите от I и II колегии на Върховния административен съд и наказателната колегия на Върховния касационен съд дават тълкуване по следния въпрос:
Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от ЗДвП наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от ЗДвП, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?
Става въпрос за хипотезата, когато водачът на автомобила не знае, че управлява МПС без регистрация, доколкото тя е прекратена по служебен път поради липса на задължителна застраховка, но при пропуск да се уведоми за това собственика. Знанието за точната дата на дерегистрацията е от значение за субективната съставомерност на деянието. Обратното би довело до отговорност въз основа на предположение за знание. Едва след момента на узнаването на факта на прекратяването на регистрацията собственикът е длъжен да съобрази поведението си с дерегистрацията на моторното превозно средство и с породените от нея правни последици.
Магистратите посочват, че под уведомяване по поставения въпрос следва да се има предвид узнаване по какъвто и да е друг начин, не само по реда на чл. 143, ал. 10 от ЗДвП. Узнаването подлежи на доказване с всички доказателства и доказателствени средства. Необходимо е във всеки конкретен случай да бъдат изследвани и доказани всички елементи от състава на административното нарушение, включително вината, която в административнонаказателния процес не се предполага. Според върховните съдии в тази хипотеза собственикът не би могъл да съобщи факта на прекратената регистрация и на всяко лице, на което е предоставил управлението на автомобила.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.