Назад
25.09.2021 г.

Вписването на актове създава сигурност при разпореждането с вещни права

Според трайната съдебна практика вписването на актовете цели преди всичко създаването на правна сигурност при разпореждането с вещни права. Поради тези причини тяхното вписване има оповестително и защитно действие, което се изразява в противопоставимостта им. Нормата на чл. 113 от Закона за собствеността урежда поредност на вписванията и по този начин регулира конкуренцията между лица, които са придобили от един и същ собственик. Също така, правно действие поражда единствено вписването, извършено по законоустановения ред по персоналната партида на собственика.

В правната литература е изразено и становището, че законодателят обезпечава правното действие на вписването на актовете чрез института на противопоставимостта. Това е гаранция, че последиците на вписаните актове по повод разпореждане с вещни права ще бъдат зачетени от третите лица и от държавните органи. Твърди се също, че последиците на противопоставимостта настъпват автоматично, без да пораждат някакво преобразуващо право.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.