Назад
04.11.2020 г.

Задължителна ваксинация като условие за посещение на детска градина

Имунизацията като условие за посещаване на детска градина няма дискриминационен характер, защото не противопоставя едни групи деца на други.  Тя е насочена единствено към създаването на подходящи условия за осъществяване на установените и задължителни планови имунизации и реимунизации на деца, с оглед гарантиране изпълнението на конституционното задължение на държавата за защита интересите на децата и опазване на здравето и живота им.

Задължителни имунизации се правят за предпазване на гражданите от заразни болести, които могат да прераснат в епидемии, като чрез тях държавата съхранява здравето и живота на всички български граждани, не само на тези, които подлежат на имунизация. Задължителното имунизиране на определени лица срещу определени заразни болести е съобразено с изискванията на световните здравни организации и целта на закона да не бъде поставено в риск здравето на гражданите като национален приоритет, гарантиран от държавата, включително чрез осъществяване на надзор над заразните болести.

Направените изводи съответстват на правните изводи в решение № 10423/ 12.07.2011 г. на ВАС, седмо отделение, постановено по адм. дело № 8288/2010 г., оставено в сила с решение № 3229 от 06.03.2012 г. на ВАС, петчл. състав, постановено по адм. дело № 15263/2011 г. Предмет на цитираното решение е законосъобразността на чл. 1, т. 1 и раздел III от Наредба № 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република България с основен довод за противоречие с чл. 29, ал. 2 от Конституцията на Република България, с чл. 5 от Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство и чл. 87, ал. 1 и чл. 88 от Закона за здравето /ЗЗ/.  

Предвидените в закона и в Наредбата задължителни имунизации се правят за предпазване на гражданите от заразни болести, които могат да прераснат в епидемии, като чрез тях държавата съхранява здравето и живота на всички български граждани, не само на тези, които подлежат на имунизация.

Задължителното имунизиране на определени лица срещу определени заразни болести е съобразено с изискванията на световните здравни организации и целта на закона да не бъде поставено в риск здравето на гражданите като национален приоритет, гарантиран от държавата, включително чрез осъществяване на надзор над заразните болести.

Имунизациите целят имунопрофилактика с лекарствени продукти, предназначени за създаване на активен или пасивен имунитет или установяване състояние на имунитет на възрастова група лица, както и на лица, изложени на риск от зарязване вследствие контакт със заразноболни или експозиция на причинител. Нормативно установената обвързаност на получаването на месечни помощи за отглеждане на дете с факта на извършени задължителните имунизации и профилактични прегледи на децата до едногодишна възраст и до завършване на средно образование - с оглед разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗЗ и чл. 1, ал. 1 от Наредба № 15/12.05.2005 г. Прието е, че това допълнително изискване представлява законова гаранция за защита на интересите на децата и опазване на здравето и живота им.    Решение № 10409 от 29.07.2020 г. по адм. д. № 954/2020 на ВАС

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.