Задължителната ваксинация не е дискриминационно условие за посещение/прием/ на детска градина

Имунизацията като условие за посещаване на детска градина няма дискриминационен характер, защото не противопоставя едни групи деца на други.  Тя е насочена единствено към създаването на подходящи условия за осъществяване на установените и задължителни планови имунизации и реимунизации на деца, с оглед гарантиране изпълнението на конституционното задължение на държавата за защита интересите на децата и опазване на здравето и живота им.

Задължителни имунизации се правят за предпазване на гражданите от заразни болести, които могат да прераснат в епидемии, като чрез тях държавата съхранява здравето и живота на всички български граждани, не само на тези, които подлежат на имунизация. Задължителното имунизиране на определени лица срещу определени заразни болести е съобразено с изискванията на световните здравни организации и целта на закона да не бъде поставено в риск здравето на гражданите като национален приоритет, гарантиран от държавата, включително чрез осъществяване на надзор над заразните болести.

Направените изводи съответстват на правните изводи в решение № 10423/ 12.07.2011 г. на ВАС, седмо отделение, постановено по адм. дело № 8288/2010 г., оставено в сила с решение № 3229 от 06.03.2012 г. на ВАС, петчл. състав, постановено по адм. дело № 15263/2011 г. Предмет на цитираното решение е законосъобразността на чл. 1, т. 1 и раздел III от Наредба № 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република България с основен довод за противоречие с чл. 29, ал. 2 от Конституцията на Република България, с чл. 5 от Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство и чл. 87, ал. 1 и чл. 88 от Закона за здравето /ЗЗ/.  

Предвидените в закона и в Наредбата задължителни имунизации се правят за предпазване на гражданите от заразни болести, които могат да прераснат в епидемии, като чрез тях държавата съхранява здравето и живота на всички български граждани, не само на тези, които подлежат на имунизация.

Задължителното имунизиране на определени лица срещу определени заразни болести е съобразено с изискванията на световните здравни организации и целта на закона да не бъде поставено в риск здравето на гражданите като национален приоритет, гарантиран от държавата, включително чрез осъществяване на надзор над заразните болести.

Имунизациите целят имунопрофилактика с лекарствени продукти, предназначени за създаване на активен или пасивен имунитет или установяване състояние на имунитет на възрастова група лица, както и на лица, изложени на риск от зарязване вследствие контакт със заразноболни или експозиция на причинител. Нормативно установената обвързаност на получаването на месечни помощи за отглеждане на дете с факта на извършени задължителните имунизации и профилактични прегледи на децата до едногодишна възраст и до завършване на средно образование - с оглед разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗЗ и чл. 1, ал. 1 от Наредба № 15/12.05.2005 г. Прието е, че това допълнително изискване представлява законова гаранция за защита на интересите на децата и опазване на здравето и живота им.    Решение № 10409 от 29.07.2020 г. по адм. д. № 954/2020 на ВАС

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.