Назад
10.02.2016 г.

Задържане на трудовата книжка от Работодател след прекратяване на трудовото правоотношение

При прекратяване на трудовите отношения възникват на конфликтни ситуации между служителя и работодателя. В резултат на обтегнатите отношения е възможно и работодателят да забави, или дори да откаже връщането на трудовата книжка на служителя си. Подобно задържане или просто забавяне може да се случи и чисто поради небрежно отношение на работодателя, без задължително  да е налице някакво зложелателство от негова страна. Подобно задържане на трудовата книжка обаче, независимо от причината, е противоправно. Трудовото законодателство изрично предвижда, че работодателят е длъжен да оформи и върне трудовата книжка на служителя синезабавно, след прекратяване на трудовото отношения. Нещо повече, за изпълнение на това си задължение работодателят не трябва да бъде поканен или подсещан.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НЕПРЕДАВАНЕ НА ТРУДОВАТА КНИЖКА - ОТГОВОРНОСТ 

II.Поради удостоверителния характер на трудовата книжка, при неизпълнение на задължението на работодателя да оформи и върне трудовата книжка, твърде вероятно е за служителя да настъпят вреди, като например трудности при започването на нова работа, при регистрация в бюрото по труда, спънки пред служители, на НОИ и др. подобни. В този случай законът изрично е  предвидил обезщетение за така причинените вреди – работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.

РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛ ПРИ НЕОСНОВАТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ НА ТРУДОВАТА КНИЖКА

III. Размерът на това обезщетение е нормативно определен – това е размерът на брутното  трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на служителя.

1.В случай, че работодателят откаже да изплати така дължимото обезщетение доброволно, обезщетението може да се търси по съдебен ред. Компетентен да разгледа иска е съответният районен съд.

2.В заключение, не бива да се подценява значението на трудовата книжка като един изключително важен за трудовите отношения документ, нито следва да се неглижира отношението към нея. А в случай, че подобно неглижиране се извършва от страна на работодателя  – да не се забравя, че същия носи отговорност.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.