Назад
27.09.2020 г.

Задържането за срок от 24 часа е превантивна мярка

Върховният административен съд разяснява, че мярката задържане за срок от 24 часа по чл. 72 – чл. 75 от ЗМВР представлява принудителна административна мярка – административното разпореждане на орган на власт, непосредствено засягащо правната сфера на адресата. Предпоставка за 24-часовото задържане е наличието на достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположението, че задържаното лице е извършило противоправно деяние. Целта на закона е задържането като превантивна мярка да предотврати възможността задържаното лице да се укрие и спрямо него да не може да бъде проведено предварително разследване. Това е дейност, свързана с разкриването на престъпление, а не с наличието на вече доказано такова. Задържането, като принудителна административна мярка, се предприема от полицейския орган при условията на оперативна самостоятелност.

В Решение № 12659 от 18.10.2018 г. по адм. д. № 4424/2017 се стига до извода, че целта на мярката по чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР не е да се наложи наказание за установено по категоричен начин престъпление, а да се попречи на уличения в извършването му да се укрие или да извърши друго престъпление, или да осуети наказателно преследване. Въпросът дали конкретно лице е извършител на конкретно деяние и дали то е извършено от него виновно, подлежат на пълно, всестранно и обективно разследване в рамките на наказателното производство.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.