Назад
27.12.2021 г.

Закриване на част от предприятие и съкращаване на щат - основания за уволнение

Закриване на част от предприятието е налице, когато от структурата на предприятието е премахнато определено негово организационно обособено звено и е прекратена дейността на това звено. При вътрешната реорганизация се извършват структурни промени, при които някои звена се променят чрез сливане, вливане, отделяне, разделяне, но дейността им се запазва. Съкращаване в щата има, когато се заличават всички щатни бройки за определена длъжност или се намаляват част от тях. Вътрешната реорганизация не е основание за прекратяване на трудовия договор, поради което няма основание да бъде извършен подбор. При закриване на част от предприятието работодателят има право, но не и задължение за подбор. Работодателят може да упражни правото на подбор, когато в оставащите организационно обособени звена на предприятието в същото населено място има работници или служители на длъжности с еднакви или с несъществено отличаващи се трудови функции. Това постановява Върховният касационен съд в Тълкувателно решение № 5 от 26.10.2021 г. по тълк. д. № 5 / 2019.

Върховните магистрати приемат, че закриване на част от предприятието и съкращаване в щата са отделни основания за уволнение, макар и включени в една разпоредба – чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Така при премахване на определено звено в едно предприятие и дейността, извършвана в него, работодателят разполага с две възможности за прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите от това звено – поради закриване на част от предприятието или поради съкращаване на щата. Изборът е право на работодателя, което не подлежи на съдебен контрол, както и преценката му дали да се премахне едно или друго звено и дейността, извършвана в него.

Правото на подбор по смисъла на чл. 329 от Кодекса на труда е субективно право на работодателя, което съпровожда неговото право на уволнение при закриване на част от предприятието, при съкращаване в щата и намаляване обема на работата. Но има случаи, при които упражняването на правото на подбор от работодателя е задължително. Те се отнасят до някои хипотези на основанието съкращаване в щата, когато то засяга една или повече от множество еднородни, близки или сходни трудови функции, при които неизбежно работодателят извършва преценка измежду всичките работници и служители кои да бъдат уволнени и кои да останат на работа.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.