ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ

Значителен е броят на заетите в сферата на държавната администрация и общинските служби. Често обаче работата на държавните служители се асоциира с произволни уволнения при смяна на ръководството и масови „чистки“. Налице са редица случаи, в които съвсем не малък брой държавни служители се оказват уволнени едностранно от органа по назначаване.

 Важно е да се знае, че въпреки известното припокриване с трудовото законодателство, служебните отношения на заетите в държавната администрация служители са уредени по специален ред, а именно чрез Закона за държавния служител. С този закон са уредени немалък брой хипотези, в които на органа по назначаване е предоставено възможността, едностранно да прекрати служебното правоотношение, в редица случаи дори и без предизвестие. Независимо от това, в законодателството и съдебната практика са изведени редица мерки, които да осигурят защита на държавните служители при евентуално незаконно уволнение. В този случай държавния служител може да иска както отмяна на акта, с който е освободен, така и обезщетение за времето през което е останал без работа, вследствие на незаконното уволнение.

Особеното в случая е редът и процедурата за реализиране правото на защита. За разлика от трудовото законодателство, държавния служител има право да оспори законността на уволнението пред органа по назначаване. В случай, че той потвърди решението си, за уволнения служител съществува възможността да обжалва уволнението си пред съда. Характерното е, че процедурата протича по специфични административно-правни и процедурни правила, съществено различни от общия граждански ред, а компетентен да разгледа делото е съответния Административен съд.

Спецификата на служебното правоотношение обуславя и обстоятелството, че често органа по назначаване не съобразява редица нормативно установени правила във връзка с реда за освобождаване на служителите. Всяко едно отклонение от тези правила обаче обуславя незаконосъобразност на уволнението и е предпоставка за неговата отмяна. Нещо повече, изявлението на органа по назначаване за прекратяване на служебното правоотношение съставлява административен акт, и като такъв трябва да отговаря на общите изисквания за валидност и законосъобразност на административните актове.

Често срещана например е ситуацията, когато при ежегодната атестация на държавния служител, е получена най-слабата възможна оценка, което представлява законно основание за органа по назначаване едностранно да прекрати служебните отношения. Анализът на съдебната практика обаче показва чести нарушения на нормативно регулираната процедура по оценяване, като целите в индивидуалния работен план на оценявания служител не са в максимална степен конкретни, постижими, съгласувани с целите на административната структура като цяло и/или на административното звено и не са измерими по обем, качество и срокове. Ако в оценявания период на изпълнение е включена предходната календарна година, който период е изтекъл, то за тези месеци целите са били неизпълними.

Обичайна е и ситуацията, когато в мотивите на оценяващия ръководител за определяне на оценката за изпълнението не са обсъдени конкретно степента на постигане на целите, а само показаните компетентности, сочещи на неприемливо поведение, или на проведената междинна среща липсват каквито и да било забележки относно изпълнение на целите на плана, поради което дадената крайна оценка е явно необоснована. Всичко това обуславя опорочаване на процедурата по оценяване, а от това следва и незаконосъобразността на уволнението.

Хипотезите на допуснати нарушения при прекратяване на служебното правоотношение, които са основание за отмяна на уволнението като незаконосъобразно, особено и с оглед на множеството специални закони и подзаконови нормативни актове, които регламентират дейността на държавните и общински учреждения, са значително по брой и не могат да бъдат обхванати в едно изложение. Във всеки случай, винаги когато се касае за освобождаване от длъжност на държавен или общински служител, са налице многобройни законови и процедурни правила, които трябва да бъдат спазени. Тяхното пренебрегване или недоглеждане от страна на съответния административен ръководител, почти неизменно води до незаконосъобразност на уволнението и е основание за неговата отмяна

Независимо от създалата се ситуация и характера на заеманата длъжност в структурите на държавното и общинско управление, винаги когато са налице основания да смятате уволнението си за незаконно, случая следва да бъде проучен индивидуално, за да може да се намери ясен и конкретен отговор на въпроса – законно ли е уволнението ми или не и как най-добре да защитим правата си. 

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. източник: