Назад
02.06.2022 г.

Защитата по предварителен договор и Павловия иск може да се предявят по едно правоотношение

Съдебната практика приема, че при нарушение на правоотношението по чл. 19 ЗЗД купувачът по предварителния договор може да се защити като предяви иска по чл. 135 ЗЗД срещу продавача по предварителния договор и третото лице – приобретател. Според съдилищата отхвърлянето на иска по чл. 19, ал.3 ЗЗД не пречи да се проведе производство по Павлов иск за същия предмет. Предявяването на отрицателен установителен иск за собственост обаче не може да произведе такива правни последици, които да защитят правата на увредения купувач по предварителния договор.

В юридическата литература се поддържа становището, че възможността за предявяване на иск по чл. 135, ал. 1, изр. 1 ЗЗД след успешното реализиране на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД няма да ощети третото лице, тъй като срокът за предявяването на иска по чл. 135, ал. 1, изр. 1 ЗЗД ще се брои от извършването на разпоредителната сделка, а не от влизане в сила на решението по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. От това се извежда, че последователността на исковете по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и чл. 135, ал. 1, изр. 1 ЗЗД е без значение както за тяхната основателност, така и за предпоставките и за последиците от тях.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.