Назад
24.08.2023

Застъпници и наблюдатели в изборния процес не могат да заснемат броенето на бюлетини

Върховните магистрати считат, че наблюдателите, застъпниците и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са допуснати от законодателя за участие в изборния процес като представители на неправителствени организации. Като такива те действат от името и за сметка на съответната организация с цел постигане на уставните им цели. Те подпомагат и представляват интересите и кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии, т.е. те представляват интересите на описаните правни субекти. Участниците в изборния процес, които имат право да присъстват в изборното помещение след приключване на изборния ден, имат ясно разписани права и задължения в Изборния кодекс. Той изрично посочва обхвата на техните права. Противно на възприетото от АССГ, според ВАС изборното помещение не е обществено място дори и в случаите, когато преди съответните избори сградата или мястото, в което се помещава изборното помещение, да е била обществена. След определянето му за изборно помещение за срока и целите на провеждане на съответните избори, предоставените за целите на изборите помещения губят предназначението си за обществено ползване и следват правилата и реда, предвидени в Изборния кодекс. Достъпът до изборното помещение не е свободен за неограничен кръг лица. Същото се запечатва преди изборния ден, а отварянето на помещението се отваря в присъствието на конкретни лица, за което се съставя протокол. В изборния ден е позволен достъп само на избирателите и на други участници в изборния процес с разрешение на председателя на СИК/РИК/ОИК. След приключване на изборния ден помещението не е общодостъпно.
В Решение № 4559 от 28.04.2023 г. по адм. д. № 3603/2021 г. на ВАС се казва още, че по отношение обработването на лични данни в изборния процес следва да се прилагат правилата за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679. Законът за защита на личните данни е приложим, доколкото неговото приложно поле е по-широко от това на Регламента. Според ВАС би било ограничително да се приеме, че изискванията за спазване на правилата на Регламента се отнасят само към членовете на инициативните комитети, удостоверяващи подкрепата на избиратели за независим кандидат в съответния вид избор.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.