Въпрос:

Съдружник съм в ООД. Поради неразбирателства с партньора във фирмата желая да напусна . Моля да ми разясните какви са законовите възможности, защото съдружника ме заплашва с адвокати ,че без негово съгласие и изпълнение на определени условия от моя страна – списък с парични задължения, които трябва да изпълня, решение на общото събрание, продажба на дружествени дялове и др.  Ситуацията е сложна – и това определено ми създава напрежение и безизходност.  

Отговор:

 Първата законова възможност е свързана с виновно поведение на съдружника, чието членство се прекратява с решение на общото събрание на търговското дружество, съобразно правомощията му изброени в Търговския закон.

   При втората законова възможност прекратяването е последица от свободно формираната и външно изразена воля на съдружник, в чиято полза законът признава право да напусне доброволно дружеството като отправи за целта писмено предизвестие. Естествените условия, с които е обвързано упражняването на това право, е волеизявлението за напускане да бъде отправено писмено и в рамките на определен срок.

    Независимо от липсата на изрична правна уредба, прекратяването следва да се счита за настъпило в момента на изтичане срока на предизвестието.Това е едно потестативно право на съдружника да предизвика едностранно промяна в търговското дружество и то не е обвързано законово с други условности,вкл. решение на общото събрание на дружеството

      Недопустимо е прекратяването на членство в ООД да се поставя под условие - решение на общото събрание на дружеството, с което се определя поемането на дружествените дялове в капитала на напускащия съдружник. Буквалното и систематично тълкуване на нормата на чл. 125, ал. 2 от ТЗ изключва възможността прекратяването да бъде поставено в зависимост от други юридически факти, в т.ч. и от уреждане на имуществените отношения по чл. 127 във вр. с чл. 125, ал. 3 от ТЗ между напускащия съдружник и дружеството, както и от съдбата на дружествените дялове.

   Изтичане срока на предизвестието има автоматичен прекратителен ефект спрямо членственото правоотношение и с настъпването му съдружникът губи качеството „съдружник".

Разбира се всеки казус има свой индивидуален привкус. За да бъда максимално точен и адекватен и да не се пропусне нещо друго е полезно за вас да се свържете с мен и заедно да решим  тази ситуация. Определено горните редове ще са ви от полза, но за същинското решение е нужно намесата на адвокат, за който решението на подобни казуси е въпрос на професионализъм.