Въпрос:

Имаме вилен имот в провинцията. Преди няколко години беше закупен съседния парцел, с който имаме обща граница.В наше отсъствие и без наше знание и съгласие  новите съседи изместиха част от оградата и вклиниха в нашия двор   монолитна  тухлена стопанска сграда - зайчарник и кокошарник с височина  над 2.5 метра. Така се нарушиха  геометрията и параметрите, определени в нотариалните актове и скиците към тях, а също и законовото изискване за отстояние на стопански и други постройки  от оградата.Въпреки многократно изразеното от нас несъгласие, хората си правят каквото си искат и не се съобразяват с нищо.Моля да ми разясните законовите основания и стъпките, които трябва да предприема, за да се справя с това положение.

Отговор:

Има много случаи, при които владението не е отнето, но лице или лица извършват действия, с които пречат на собственика да упражнява своите правомощия. Възможно е дори да не се извършват определени действия, а само дадено лице да претендира ограничено вещно право върху имота. С този иск се цели именно да се отхвърлят претенциите на едно лице, че има вещни права върху имота на собственика. Негаторният иск има за предмет прекратяване на неоснователните действия. В нашето законодателство негаторният иск е уреден в чл. 109 ЗС: Собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право.

По чл. 109 ЗС всъщност има два иска:

1. Негаторен осъдителен иск за прекратяване на нарушението – има за цел да осъди ответника да преустанови въздействията . Това се прилага разбира се ако нарушението не е нещо друго, напр. самоуправство, което се наказва по Наказателния кодекс.

2.Негаторен осъдителен иск за премахване на трайни последици от нарушението. Нарушението ще бъде спряно, то обаче е действало определен период от време и е оставило определени последици. Всички те трябва да бъдат възстановени. За съжаление този иск не подлежи на принудително изпълнение – изпълнение се получава или ако се осъди лицето да плати определен сума или като възможност на кредитора да изпълни сам за сметка на нарушителя – такова е правилото на чл. 80 ЗЗД. При този негаторен осъдителен иск ответникът може да бъде осъден по посоченият по-горе начин и тъй като премахването на последиците от нарушението му ще е парично оценимо, ще се посегне на имуществото му.

Във връзка с вашия случай може да се предприеме и

3. Иск за определяне на граници.

 Уреден в чл. 109а ЗС: собственикът на недвижим имот може да иска определяне на границите между своя и съседните имоти. Това е особен иск основан на правото на собственост

 В приложното поле на иска по чл. 109а ще попаднат случаите на спор за гранична линия при нерегулираните парцели. Възможно е обаче в случаите, когато един от съседите е завладял част от съседния имот по протежение на граничната линия да се заведе иск за установяване на граници. Целта тук е не толкова да се осъди ответника да предаде владението или да се преустанови определено нарушение, а да се признае право на собственост върху недвижим имот до определени граници.