Въпрос:

   Започнах работа на 15 юни 2014 г. Трудовият ми договор беше сключен на основание   чл. 70, ал. 1 КТ на свободна щатна бройка със срок за изпитване 3 месеца. През времетраенето на договора съвестно изпълнявах трудовите си задължения. На 14 септември 2014 г. ме уведомиха по телефона, че договорът ми няма да бъде продължен. Заповедта за прекратяване на трудовия ми договор е на основание чл. 325, т. 3 КТ поради изтичане на уговорения срок. Законосъобразно ли е прекратен трудовият ми договор и какви са моите права в този случай?

Отговор:

На първо място при отговора на поставения въпрос трябва да се има предвид, че чл. 70 от Кодекса на труда (КТ) не представлява самостоятелно правно основание за сключване на трудов договор. Когато някоя от страните желае да сключи договор с клауза за изпитване, ще трябва договорът да се сключи на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 КТ, като се посочва срокът за изпитване, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. В случай че някоя от страните по трудовото правоотношение желае да сключи срочен трудов договор със срок за изпитване, то тогава правното основание ще бъде чл. 67, ал. 1, т. 2 КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 КТ. В трудовия договор със срок за изпитване се посочва в чия полза е уговорено изпитването. Ако това не е посочено, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. Когато в сключения трудов договор не е включена изрична клауза за срок, то законът установява презумпцията, че договорът е за неопределено време (чл. 67, ал. 2 КТ). Такъв е трудовият договор в поставения въпрос, в който изрично е определен само срок за изпитване.

   Кодексът на труда не предвижда специална форма, в която следва да бъде направено изявлението на страните за прекратяване на трудовия договор. Но след като трудовият договор със срок на изпитване е сключен в писмена форма, то и волеизявлението за неговото прекратяване трябва да бъде направено в писмена форма. Поради това уведомяването по телефона на 14 септември за това, че договорът няма да бъде продължен, е без правна стойност.
След като в случая трудовият договор със срок за изпитване предшества сключването на окончателен трудов договор за неопределено време, няма основание той да бъде прекратяван на основание чл. 325, т. 3 КТ. Тази разпоредба установява специално основание за прекратяване на само на сключен трудов договор с определен срок, който съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда не може да бъде по-дълъг от три години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. А както посочих по-горе, в съдържанието на разглеждания трудов договор е определен само срокът за изпитване и в него липсва срок, определящ времетраенето му. Поради това издадената заповед за прекратявене е незаконосъобразна и може да бъде оспорена пред работодателя или пред съда (чл. 344, ал. 1 КТ).

Работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяване на иск от работника или служителя пред съда. По този начин би си спестил неоправдани разходи и загуби на реме, съпътстващи разрешаването на трудовия спор от съда.