Назад

Какво мога да направя, когато някой от съседите ми не изпълнява задълженията си по свои съображения и не плаща „такса вход”?

Този проблем намира решение в Закона за управление на етажната собственост.

Важно е да се знаят случаите, в които съсед има право съвсем законосъобразно да не участва в разпределението на разходите по етажната собственост. След като се установи, че съсед не отговаря на нито едно от посочените условия, могат да бъдат предприети следните действия:

1. Със съседите  трябва да е формирано  общо събрание на етажната собственост, което да се свиква поне веднъж годишно. На това общо събрание се избира управителен съвет (управител), приема се правилник за вътрешния ред, определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, както и взима решение при необходимост за извършване на ремонтни дейности.

Възможно е на това общо събрание да се вземе решение за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им. В случай че това не се случи, е необходимо на общото събрание да се вземе решение на етажната собственост за предприемане на мерки срещу незаконосъобразното поведение на съседа, който все още отказва да плаща задълженията си.

2. Ред за свикване на общото събрание.

Първият вариант е, в случай че има  избран домоуправител, той да извести предварително на съседите и да свика общо събрание за дискутиране на проблема.

Вторият вариант е да се съберат собственици с писмено искане на собствениците, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата и да се изготви писмено искане до управителния съвет (управителя), който е длъжен да свика общо събрание в 10-дневен срок от получаването на искането.

3. На това общо събрание се обсъжда проблемът със съседа, който отказва да участва в поемането на разходите по общите части на входа и ако мнозинството от съседите, които присъстват на събранието вземе решение, следва да бъдат предприети действия за събиране на дължимите от некоректния съсед . Собствениците имат претенции към дължимите от недобросъвестния съсед суми, заедно с начислените мораторни лихви. Преди да се  търсят на права  по съдебен ред може да се направи по административен.

С гласуване може да се вземе решение за съставянето на констативен протокол за нарушение. Този констативен протокол се предоставя в кметството, откъдето следва да проучат проблема и да издадат  акт за установяване на административно нарушение, а в последствие и наказателно постановление за административно нарушение, в следствие на което неизправният съсед следва да заплати глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.

4. На практика, най- добре е управителят да попълни Заявление за издаване на заповед за изпълнение, към което да бъде приложен препис от решението на общото събрание за събиране на съответните суми, както и оригинал на констативния протокол за установяване на неплащането. Тези документи се входират в Районния съд. 

От този момент отново има няколко варианта:

Неизправният съсед да не предприема никакви действия в предоставения му по закон срок, вследствие на което след издаване на изпълнителен лист да  бъде заплатена дължимата сума на етажната собственост.

В предоставения му 14- дневен срок да входира в съда възражение, след което има нов едномесечен срок, за да се подаде искова молба, да се довнесе дължимата  съдебна държавна такса.

В случай че аз и моите съседи имаме затруднение по събирането на дължимите суми от съседа, най-добре да се обърнем към адвокат, който да ни посъветва какви конкретни стъпки можем да предприемем.

Съдържанието по - горе не представлява правен съвет. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист.  Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.