Актове

Всеобща декларация за правата на човека

Конституция на Република България

Закон за адвокатурата

Закон за безмитната търговия

Закон за българите, живеещи извън Република България 

Закон за българските лични документи

Закон за вероизповеданията 

Закон за гражданската регистрация

Закон за достъп до обществена информация

Закон за движението по пътищата

Закон за електронното управление

Закон за задълженията и договорите

Закон за закрила на детето

Закон за защита от дискриминация

Закон за защита на конкуренцията

Закон за защита от шума в околната среда

Закон за здравето

Закон за кредитните институции 

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за лова и опазване на дивеча

Закон за малките и средните предприятия

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Закон за митниците

Закон за наследството

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Закон за обществените поръчки

Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

Закон за особените залози

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Закон за потребителския кредит

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за собствеността

Закон за счетоводството

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Закон за частните съдебни изпълнители

Закон за чужденците в Република България

Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за устройство на територията

Закон за хазарта

Търговски закон

Административно-процесуален кодекс

Гражданско-процесуален кодекс

Етичен кодекс на адвоката

Изборен кодекс

Кодекс на застраховането

Кодекс на международното частно право

Кодекс на труда

Кодекс на международното частно право

Семеен кодекс

Наказателен кодекс 

Наредба за минималните адвокатски възнаграждения

Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община

Наредба  за регистриране , отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане , прекратяване и възстановяване на регистрацията на на МПС и ремаркета , теглени от тях , и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча 

Тарифа №1 към Закона за държавните такси  за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на Правосъдието

Тарифа за държавнате такси , които се събират от съдилищата по Гражданско - процесуалния кодекс/ГПК/

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Последен брой на Държавен вестник