Принципи на работа

Упражняването на адвокатската професия е дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Тя се осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.

В общество, основано на зачитане на закона и справедливостта, адвокатът консултира клиента по правни въпроси, изследва възможността и приложимостта на намирането на решения, основани на споразумения по взаимно съгласие или на избирането на алтернативен метод за решаване на спорове, подпомага клиента и го представлява в установените от закона производства. 

Адвокатът изпълнява ангажиментите си в интерес на клиента, зачитайки правата на страните и правилата на професията, както и границите на закона. 

Ролята на адвоката е да консултира, помирява, представлява и защитава.

Адвокатът спазва правилата в Етичния кодекс на адвоката които, се основават и на ценности, представени по-долу.

НЕЗАВИСИМОСТ НА АДВОКАТА

Адвокатът действа в съответствие със закона и законните интереси на клиента, не се влияе от личните си интереси, не се поддава на външен натиск или на чуждо въздействие и предоставя правна помощ, ръководейки се от вътрешното си убеждение.

Адвокатът се противопоставя на всяко посегателство върху неговата независимост и не нарушава професионалната етика с цел да се хареса на клиента, на властите или на трети лица.

Клиентът е свободен да избере своя адвокат, а адвокатът е свободен да избере дали да поеме делото/ангажимента спрямо клиента/ .

АДВОКАТСКА ТАЙНА И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Адвокатската тайна традиционно се разбира като задължение на адвоката да не разкрива конфиденциална информация, която е получена при упражняване на професията. Това задължение има морална и договорна основа (да не предаде доверието, дължимо на лице, което се е доверило на адвокат, а ангажираността на адвоката, дори и мълчаливо, е към клиента), етична основа (тя произтича от характера на адвокатската професия и е самата същност на професията) и се основава на редица законови положения. 

Адвокатът е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето. Опазването на професионалната тайна е основно и първостепенно задължение на адвоката. 

ЗАБРАНА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

За да се защити адвокатската тайна и принципите на независимост и лоялност, адвокатът трябва да избягва конфликт на интереси. Следователно той не може да представлява двама или повече клиенти по един и същ казус, ако има конфликт или риск от конфликт между тях. По същия начин адвокатът трябва да избягва да представлява клиент, ако този клиент има поверителна информация, получена от друг бивш или настоящ клиент на адвоката. Също така, адвокатът не може да използва информация по определен казус, която е получена поверително по друг казус.

Във всеки случай адвокатът не може да представлява клиент, чиито интереси могат да са в конфликт или да се смесват с личните интереси на самия адвокат.

Ако по време на работата по даден случай възникне конфликт на интереси, адвокатът трябва да преустанови всякаква работа по случая. 

Съществуването на конфликт на интереси се определя спрямо адвоката, както и всички адвокати, с които той работи като част от адвокатско дружество, обединение. 

КОМПЕТЕНТНОСТ

Адвокатът може да упражнява своята професия правилно само с подходящото професионално обучение, което той трябва да получи, поддържа и към което трябва да се стреми през цялата си кариера. 

Адвокатът може да се съгласи да предоставя услуги само в области, в които е компетентен, или в други правни или различни от правото области с помощта на колеги или експерти, след като информира клиента за това.

ДОСТОЙНСТВО, ПОЧТЕНОСТ, ЛОЯЛНОСТ И ГРИЖА

Адвокатът трябва да докаже, че е достоен за доверието, което му се гласува, поддържайки принципите на достойнство, почтеност, лоялност и грижа. Адвокатът не трябва да предприема действия, които накърняват репутацията му или тази на гилдията като цяло, както и на доверието на обществото в самата професия. 

Взаимоотношенията между адвоката и неговия клиент се градят на основата на доверието, което е и в основата на отношенията между адвокатите и между тях и властите. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на адвоката.

Адвокатът не трябва при никакви обстоятелства да улеснява извършването от страна на клиент или на трето лице на незаконни действия, наказуеми като престъпления.

КОЛЕГИАЛНОСТ И УВАЖЕНИЕ

В интерес на доброто правораздаване адвокатът трябва да спазва правилата на професията, като поддържа дух на доверие, справедливост и сътрудничество с останалите колеги в бранша, като има предвид, че трябва винаги да защитава интересите на клиента по най-добрия възможен начин.

В зависимост от юрисдикцията кореспонденцията между адвокати е официална или поверителна. Когато адвокатът поддържа кореспонденция с адвокат от друга юрисдикция, кореспонденцията се счита за официална. Ако адвокатът желае тя да остане поверителна, той трябва най-напред да гарантира, че другият адвокат има право да запази тази поверителност и следва да получи изрично съгласие от него в този смисъл.

ПРИНОС КЪМ ДОБРОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ И ЗАЧИТАНЕТО НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО

Действайки с уважение и добросъвестно спрямо съда, адвокатът трябва да защитава своя клиент с пълна свобода в съответствие с приложимите процесуални правила и обичайните практики пред съответния съд. Адвокатът никога не трябва да предоставя на съда или на когото и да било фалшива или подвеждаща информация.

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Адвокатът има право на заплащане на възнаграждение и на възстановяване на разходите, извършени при упражняване на дейността си.

Размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет за  минималните размери на адвокатски възнаграждения  размер за съответния вид работа.

 Възнаграждението може да се уговори в абсолютна сума и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото, с изключение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по граждански дела с нематериален интерес. В случаите на процесуално представителство пред съда хонорарът се уговаря поотделно за всяка инстанция.

Преди осъществяването на представителството адвокатът трябва да информира клиента дали той има право на правна помощ. 

Като цяло, адвокатът следва да консултира клиента относно начина на разглеждане на казуса му в светлината на свързаните с това разходи и по-специално като се опитва да постигне възможно решение по взаимно съгласие или като предложи да се прибегне до метод за алтернативно разрешаване на спорове.