Johnev Legal Services

адвокат Атанас Джонев

Софийска адвокатска колегия

Имате нужда от индивидуално решение на нуждите ви?
Желаете да получите качествена правна консултация, да сте сигурни и спокойни при споделяне на конфиденциална информация?

Услуги

УСТНИ И ПИСМЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Предварителен преглед на фактите и документите по вашия случай. Първоначално среща в офис след това възможност за връзка и чрез средства за дистанционна комуникация. Следват препоръки за последващи действия, с които да защитите правата и интересите си.

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА

Събиране, описване, изследване и систематизация на фактите по случая на доверителя. Изложение на правата и задълженията ви. Препоръки и практически насоки за защита на правата и интересите ви, включително чрез процесуални действия в съд.

ИЗГОТВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ КНИЖА/ФИРМИ

Молби, Тъжби, Заявления, Жалби, Договори за наем, Заем и други , свързани с възложената от доверителя работа.  Регистрация, Преобразуване и др. промени на фирми пред Търговския Регистър при Агенция по вписванията

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

Подготовка на документи - съставяне и преговори при подписване на предварителен договор, Представителство пред нотариус, Изготвяне на договори за покупка-продажба.

КОНПИ

Консултации и процесуално представителство по искове на КОНПИ - наложени обезпечителни мерки и искове за отнемане на имущество по реда на ЗОПДИППД/отм./, ЗОПДНПИ/отм./ и ЗОНПИ.

ДОГОВОРНОТО ПРАВО

Какъв тип договор има нужда клиента, какви разпоредби трябва да се включат в тях, по какъв начин обслужват те техния интерес. Правна помощ във връзка с вече сключени договори - валидност, изпълнение, унищожаване, разваляне, прекратяване и т.н.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ И ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ

Изработване, Предлагане на договори съблюдавайки принципите на прозрачност , равнопоставеност и взаимното съгласие за страните по договорите/ споразуменията.

ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕД ЧСИ

Представителство пред съд за събиране на дължимите суми по спечелени дела. Водене на изпълнителни дела пред ЧСИ в случай, че длъжникът не се е изплатил изцяло.

КОРПОРАТИВЕН АДВОКАТ 

Правни и бизнес съвети на предприятия ,институции и фирми относно техни законни права, интереси и задължения.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Пред органите на съдебната власт, администрацията, нотариус и органи за защита правата и законните интереси на представлявания. Представителство пред държавни, общински, банкови и др. институции. Представителство пред физически и юридически лица. 

АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Правните услуги се определят  между страните и може да включват юридическа помощ, консултации във връзка с всякакви други правни въпроси, освен горепосочените, които възникват в процеса на дейност на клиента на преференциални цени.

Статии