Johnev Legal Services

адвокат Атанас Джонев

Софийска адвокатска колегия

Имате нужда от индивидуално решение на нуждите ви?
Желаете да получите качествена правна консултация, да сте сигурни и спокойни при споделяне на конфиденциална информация?

Услуги

УСТНИ И ПИСМЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Предварителен преглед на фактите и документите по вашия случай. Първоначално среща в офис след това възможност за връзка и чрез средства за дистанционна комуникация. Следват препоръки за последващи действия, с които да защитите правата и интересите си.

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА

Събиране, описване, изследване и систематизация на фактите по случая на доверителя. Изложение на правата и задълженията ви. Препоръки и практически насоки за защита на правата и интересите ви, включително чрез процесуални действия в съд.

ИЗГОТВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ КНИЖА

Молби, Тъжби, Заявления, Жалби, Договори за наем, Заем и други , свързани с възложената от доверителя работа.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

Подготовка на документи - съставяне и преговори при подписване на предварителен договор, Представителство пред нотариус, Изготвяне на договори за покупка-продажба.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Регистрация, Преобразуване и др. промени на фирми пред Търговския Регистър при Агенция по вписванията

СЪДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТТА НА ДОГОВОРНОТО ПРАВО

Консултации за това от какъв тип договор има нужда клиента, какви разпоредби трябва да се включат в тях, по какъв начин обслужват те техния интерес. Също така правна помощ във връзка с вече сключени договори - валидност, изпълнение, унищожаване, разваляне, прекратяване и т.н.

УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ И ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ.

Изработване, Предлагане на договори съблюдавайки принципите на прозрачност , равнопоставеност и взаимното съгласие за страните по договорите/ споразуменията.

ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕД ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Представителство пред съд за събиране на дължимите суми по спечелени дела. Водене на изпълнителни дела пред ЧСИ в случай, че длъжникът не се е изплатил изцяло.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Пред органите на съдебната власт, административните служби, нотариус и органи за защита правата и законните интереси на представлявания. Представителство пред държавни, общински, банкови и др. институции. Представителство пред физически и юридически лица.

ТЕКУЩО АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Конкретният обхват на предоставяните правни услуги се определя в договора между страните и може да включва оказване на юридическа помощ, консултации във връзка с всякакви други правни въпроси и дейности, освен горепосочените, които възникват в процеса на дейност на клиента на преференциални цени.

Статии