Назад
29.04.2024 г.

Работодателят не трябва да провежда инструктаж по безопасност на посетители в предприятието

Законодателят е приел, че работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика. На подзаконово ниво министърът е предвидил, че работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, а също така и на „всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието”.
Решение № 11122 от 15.11.2023 г. на ВАС по а. д. № 2401 / 2023 г. приема, че е нищожна разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Според съдиите министърът на труда и социалната политика не е материално компетентен да регламентира подзаконово провеждането от работодателя на инструктаж на лица, различни от работещите. Рамките на делегацията са точно определени, поради което създаването на регламентация, обхващаща субекти извън тези по чл. 281, ал. 5 КТ, е неправомерно. Регулацията на първични отношения с подзаконова норма е в нарушение на императивната разпоредба на чл. 12 от ЗНА, който не допуска издаване на акт по прилагане на закон извън материята, за която е предвиден. Тази материя в случая е дефинирана с чл. 281, ал. 5 КТ и в нейните субективни рамки не се включват лица извън работниците и служителите. За тези други лица чл. 281, ал. 5 КТ не делегира нормотворческа компетентност.
Това разбиране е потвърдено и от петчленен състав на ВАС с Решение № 2839 от 11.03.2024 г. на ВАС по а. д. № 101 / 2024 г., който е съгласен с тричленния състав, че разпоредбите, които делегират нормотворческа компетентност, са императивни и не подлежат на разширително тълкуване. Обхватът на законовата делегация по чл. 281, ал. 5 КТ е точно определен по своите предмет и субекти. Разширяването на техния кръг чрез подзаконова норма, с която се дава първична уредба на неуредени от КТ обществени отношения, е в пряко нарушение на ЗНА. Министърът на труда и социалната политика не притежава материална компетентност за приемането на оспорената разпоредба на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2, с оглед на което тя е засегната от порок, който я прави нищожна.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.