Условия за ползване

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите общи условия представляват договор между ползвателя и адвокат Атанас Джонев, с който се получава правото да се ползва безплатно сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между потребителя на сайта и адвокат Атанас Джонев. Достъпът до (зареждането на) интернет страниците се счита за съгласие потребителят да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и задължение да се спазват. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте сайта. 

ПОНЯТИЯ 

По смисъла на настоящите Общи условия понятията са използвани със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко лице, което използва сайта на адвокат Атанас Джонев . "УСЛУГА" е достъп до предоставяните информационни ресурси и данни на сайта в общодостъпна и в секция с ограничен достъп. "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

АВТОРСКИ ПРАВА 

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на адвокат Атанас Джонев с всички произтичащи от това законни последици. Всеки потребител може да зарежда или отпечатва отделни страници или раздели при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Забранява се възпроизвеждането (частично или цялостно), предаването по електронен или друг начин, модифицирането или използването на този сайт за каквато и да е публична или търговска цел. 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

Адвокат Атанас Джонев  поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва несъответствия или пропуски. Той не носи отговорност за последици, свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на адвокат Атанас Джонев за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. 

Адвокат Атанас Джонев  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на сайта може да доведе до вреди за адвокат Атанас Джонев . Обезщетение за вреди се търси по общия ред. 

ПРОМЕНИ

Адвокат Атанас Джонев  запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.