Johnev Legal Services

адвокат Атанас Джонев

Софийска адвокатска колегия

Имате нужда от индивидуално решение на нуждите ви?
Желаете да получите качествена правна консултация, да сте сигурни и спокойни при споделяне на конфиденциална информация?

Услуги

КОРПОРАТИВЕН АДВОКАТ 

Правни  съвети на предприятия ,институции и фирми относно техни законни права, интереси и задължения. Цялостната дейност , която  покрива всеки аспект от бизнеса ви на абонаментен прицип или случаен, т.е при възникване на внезапен правен проблем .  

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

Подготовка на документи - съставяне и преговори при подписване на предварителен договор. Представителство пред нотариус,  договори за покупка-продажба, дарение и др.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Пред органите на съдебната власт, администрацията, нотариус и органи за защита правата и законните интереси на представлявания. Представителство пред държавни, общински, банкови и др. институции. Представителство пред физически и юридически лица. 

АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Правните услуги се определят  между страните и може да включват юридическа помощ, консултации във връзка с всякакви други правни въпроси, които възникват в процеса на дейност на клиента на преференциални цени.

ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕД ЧСИ

Представителство пред съд за събиране на дължимите суми по спечелени дела. Водене на изпълнителни дела пред ЧСИ в случай, че длъжникът не се е изплатил изцяло.

КОНПИ

Консултации и процесуално представителство по искове на КОНПИ - наложени обезпечителни мерки и искове за отнемане на имущество по реда на ЗОПДИППД/отм./, ЗОПДНПИ/отм./ и ЗОНПИ.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ И ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ

Изработване, Предлагане на договори съблюдавайки принципите на прозрачност , равнопоставеност и взаимното съгласие за страните по договорите/ споразуменията.

ИЗГОТВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ КНИЖА/ФИРМИ

Молби, Тъжби, Заявления, Жалби, Договори за наем, Заем и други , свързани с възложената от доверителя работа.  Регистрация, Преобразуване и др. промени на фирми пред Търговския Регистър при Агенция по вписванията

ДОГОВОРНОТО ПРАВО

Какъв тип договор има нужда клиента, какви разпоредби трябва да се включат в тях, по какъв начин обслужват те техния интерес. Правна помощ във връзка с вече сключени договори - валидност, изпълнение, унищожаване, разваляне, прекратяване и т.н.

УСТНИ И ПИСМЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Предварителен преглед на фактите и документите по вашия случай. Първоначално среща в офис след това възможност за връзка и чрез средства за дистанционна комуникация. Следват препоръки за последващи действия, с които да защитите правата и интересите си.

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА

Събиране, описване, изследване и систематизация на фактите по случая на доверителя. Изложение на правата и задълженията ви. Препоръки и практически насоки за защита на правата и интересите ви, включително чрез процесуални действия в съд.

Статии