Назад
15.01.2024 г.

Кога иск за изкупуване на част от съсобствен имот обвързва трети лица?

Според върховните съдии въпросът се свежда до това дали приобретателят на имот, за който е уважен иск за изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС, е обвързан от силата на пресъдено нещо и от преобразуващия ефект на решението, ако преди предявяването на иска по чл. 33, ал. 2 ЗС приобретателят по атакувания договор е отчуждил имота или идеална част от него в полза на трето лице.
ВКС разяснява, че искът по чл. 33, ал. 2 ЗС, с който се упражнява правото на изкупуване, е конститутивен. Съдебното решение, с което този иск се уважава, внася търсената от изкупуващия съсобственик правна промяна – той придобива правото на собственост върху продадената на третото лице идеална част при същите условия, при които третото лице е купило частта. Правото на собственост върху прехвърлената на третото лице идеална част се придобива от изкупуващия собственик от момента на влизане в сила на решението по чл. 33, ал. 2 ЗС, т.е. преобразуващият ефект настъпва от влизане на решението в сила. За да е налице обратно, ретроактивно действие на конститутивното решение, такова действие следва да е изрично предвидено.
За да се гарантират правата на ищеца, исковата молба по чл. 33, ал. 2 ЗС подлежи на вписване. Вписването има защитно действие, като на ищеца са непротивопоставими разпореждания с идеалната част, извършени след вписването. Затова извършените от ответника – купувач по договора, разпореждания с имота след вписване на исковата молба не засягат правата на ищеца, придобити от него с изкупуването. Обратно, ако към момента на предявяване на иска и вписването на исковата молба ответникът – купувач по договора, вече се е разпоредил с имота в полза на трето лице, то това лице не е обвързано от силата на пресъдено нещо и от преобразуващото действие на решението по чл. 33, ал. 2 ЗС. Неговите права са противопоставими на ищеца и последният не придобива собствеността върху изкупената част.
С оглед на това ВКС в Решение № 50063 от 11.07.2023 г. по гр. д. № 3193 / 2022 г. приема, че след успешно провеждане на иска по чл. 33, ал. 2 ЗС ищците не се легитимират като собственици на изкупената идеална част спрямо лицето, придобило същата идеална част от ответника – купувач по сделката, преди предявяване на иска и вписване на исковата молба за изкупуването.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.