Назад
12.06.2018 г.

Може ли да се продава паркомясто отделно

 1.По този въпрос има постановена задължителна съдебна практика, съгласно която паркомястото, тъй като не съставлява самостоятелен обект, не може да бъде предмет на отделна разпоредителна сделка . Това становище е застъпено в решения като в Решение № 53 от 08.05.2009 г. по гр. д. № 5871/2007 г., І Г.О., Решение № 1159 от 30.12.2008 г. по гр. д. № 3834/2007 г., ІІІ Г.О. и Решение № 222 от 30.03.2010 г. по гр. д. № 4076/2008 г., ІV Г.О. и по този въпрос няма колебания.

ПАРКОМЯСТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ОТДЕЛНА РАЗПОРЕДИТЕЛНА СДЕЛКА 

2. Паркомястото може да се прехвърля като прилежаща част когато се прехвърля друг самостоятелен обект, заедно с прехвърлянето на идеални части от правото на собственост върху терена. Например,  апартамент в сграда в режим на етажна собственост може да се прехвърли заедно с идеални части от правото на собственост върху мястото, в което е построена сградата, заедно с прилежащо паркомясто към апартамента. По този начин заедно с основния имот, който се придобива, в случая апартамент, може да се придобие и паркомясто.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.