Назад
20.05.2024 г.

Поправителните изпити за право на лов са незаконни

ВАС констатира, че оспорена подзаконова разпоредба регламентира провеждане на поправителна изпитна сесия и период, в който се провежда същата. Това е в противоречие със законова разпоредба, според която не се предвижда провеждане на поправителна изпитна сесия, а само на редовна такава. При неуспешно полагане на изпита по закон кандидатите следва да преминат нов курс на обучение с продължителност между 3 и 6 месеца, след който имат право отново да се явят на изпит, т.е. процедурата по придобиване право на лов започва отначало.

Съдът намира за основателно и оспорването и на друга подзаконова разпоредба, в която е налице изчерпателно изброяване на членовете на комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на лов. В законовата разпоредба, регламентираща правомощието на изпълнителния директор на ИА по горите да определи комисия, изобщо не са посочени субекти, измежду които следва да се формира комисията компетентна да проведе изпит за придобиване право на лов, т.е. изпълнителният директор действа при условията на предоставена му от закона оперативна самостоятелност при определяне състава на комисията, която по недопустим начин е ограничена чрез изчерпателното изброяване на органите, чиито представители следва да участват в нея в подзаконова разпоредба. Такова ограничение може да бъде направено само с изменение на закона чрез посочване на конкретни критерии за подбор на членовете на изпитната комисия, но не и чрез правилника за приложението му, тъй като това води до недопустимо дописване на законоустановени правила за поведение.
На такива основания Решение № 11553 от 23.11.2023 г. на ВАС по а. д. № 3194 / 2023 г. отменя чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча в частта му, в която е предвидено провеждането на поправителна сесия за придобиване право на лов. Отменена е изцяло и чл. 19, ал. 2 от ППЗЛОД.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.