Назад
10.05.2024 г.

Как се разследва дъмпинга като форма на нелоялно привличане на клиенти?

Фактическият състав на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК  /Закон за защита на конкуренцията/ изисква количествата продавана стока да са „значителни“, а периодът на продажба „продължителен“, като установяването на тези обстоятелства зависи от конкретния казус, характера на стоката и спецификите на пазара. Във всички случаи обаче се приема, че фактическият състав е изпълнен, когато количествата и периодът са такива, че могат реално да повлияят върху търсенето на потребителите и трайно да го пренасочат към продуктите на нарушителя.
В Решение № 176 от 22.02.2024 г. по преписка вх. № КЗК - 971 / 2023 г. КЗК пише още, че за установяването на нарушение по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК трябва да се изследва на първо място, дали е налице продажба на цени по-ниски от разходите за производството и реализацията им. При разследване за нарушение по този текст се изследва поведението на ответника, свързано с продажбата на стоки или услуги на цени, по-ниски от доставните за него, с включените разходи по реализацията на стоките или услугите. Така, определянето от подателя на искането в производство на цени под себестойност, не е критерий, определящ ниво на цените на ответника, под които ще е осъществен съставът на настоящата норма и действително ще се касае за дъмпинг. Такова определяне не може да бъде и критерий, определящ нивото на продажната цена, а само да подпомогне и насочи разследващия орган в определяне на действителните цени на които са реализирани стоките или услугите на ответника. За търговеца на дребно може да се посочи, че цената, която е по-ниска от разходите за производство по смисъла на закона, е цената, която търговецът на дребно заплаща на доставчика или дистрибутора си. Върху тази цена се добавят и разходите за реализацията на стоките или услугите, като по този начин от сбора на двете суми се формира крайната себестойност на стоката или услугата за търговеца на дребно. Това е и минимална стойност на стоката или услугата, под която ще е налице продажба под себестойност от страна на съответния предприемач.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.