Назад
09.12.2023 г.

Нередовното връчване на наказателно постановление не е основание за отмяната му

Съдебен състав по касационно административнонаказателно дело припомня, че редовното връчване на наказателното постановление е от значение единствено за допустимостта на жалбата
Ако наказателно постановление е връчено надлежно, срокът за обжалване тече от датата на връчване, а ако жалбата е подадена извън срока за обжалване, то същата е недопустима и не подлежи на разглеждане от съда. Обратно, нередовното връчване на НП е неотносимо към въпроса за неговата отмяна, а рефлектира единствено върху това, че при липса на редовно връчване, жалбата се счита за подадена в срок.
В процесния случай е отразено връчване на наказателното постановление по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, като според касационната инстанция остава неясно защо, при условие че след фингираната дата на връчване са последвали докладни записки и писма във връзка с връчване по постоянен адрес на лицето. Същевременно в първоинстанционното производство е приложено и удостоверение за настоящ адрес от дата, предхождаща тази на връчването, което според магистратите означава, че не е налице хипотезата на неизвестен адрес. В Решение № 172 от 12.04.2023 г. по к. адм. н. д. № 143/2023 г. на Административен съд – Добрич се прави извод, че в конкретния случай това представлява грубо нарушение на закона, защото административнонаказващият орган не е извършил надлежна проверка, за да установи настоящия адрес на лицето и да му връчи наказателното постановление.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.