Назад
21.06.2024 г.

Как се квалифицира искът за ползване на семейно жилище

Съдът приема, че когато ползването на семейно жилище, което е съсобствено между съпрузите, е предоставено на един от тях със съдебно решение или постигнато помежду им споразумение при прекратяването на брака, одобрено от съда, но другият съпруг не спазва съдебното решение, респ. споразумението и отказва да се изнесе от семейното жилище, неползващият жилището бивш съпруг може да претендира заплащане на обезщетение за ползването по реда на чл. 31, ал. 2 ЗС. Отправянето на нарочна писмена покана в тази хипотеза не е необходимо.
Съображенията, развити в Решение № 69 от 07.07.2023 г. по гр. д. № 3851 / 2022 г., са следните:
ВКС приема в своята практика, че при наличие на сключен договор между всички съсобственици на обща вещ, уреждащ условията за ползването й, не е необходима допълнителна писмена покана за плащане на обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС. Това разрешение е относимо и при постигнато споразумение за ползването по реда на чл. 51 СК, когато семейното жилище е съсобствено между двамата съпрузи. Налице е знание за това кой да ползва жилището и постигнато съгласие за това.
Разрешението е приложимо и в хипотеза, при която ползването на съсобственото семейно жилище е предоставено на единия съпруг с решението за прекратяване на брака – и двамата съпрузи знаят кой следва да ползва жилището, т.е. че един от тях ползва по-голям обем от права, отколкото притежава.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.