Назад
16.04.2024 г.

Законодателят има свобода на преценката при определяне на възрастта за сключване на брака

КС обяснява, че демократичният ред за формиране волята на законодателя би бил съществено ограничен, ако на конституционно ниво се определя политическата целесъобразност при реализация на законодателната дейност от избраното представително учреждение, включително и по отношение конкретно на възможността за сключване на брак от непълнолетни. Конституцията, като защитава института на брака, единствено установява структуроопределящите елементи на брака – съюз между мъж и жена, основан на доброволност и равноправие. Тази регламентация не включва минималната брачна възраст, а предоставя определянето на законодателя, който разполага със свобода на преценка, основана на неговата демократична легитимност. Съществувалата правна възможност за сключване на брак от непълнолетни по изключение не е елемент от конституционно защитеното ядро на брака, поради което нейната отмяна няма ефект на правно препятствие за осъществяване на свободата за сключване на брак, за пълноценно прилагане на конституционния институт на брака.
Конституционният съд подчертава, че както първичното предвиждане на такава възможност в законодателството, така и нейната последваща отмяна са оставени на преценката на текущия законодател. Тази свобода на преценка принадлежи към съществените характеристики на парламентарното учреждение в демократичната правова държава. Тя не може да бъде ограничавана отвъд пределите, зададени от конституционно защитеното ядро на института на брака в чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията, които не са престъпени с отмяна на възможността за сключване на брак от непълнолетни по изключение.
КС напомня още, че в модерната демократична държава публичната власт е длъжна не просто да се въздържа от посегателства върху основните права на детето, но и да се грижи за тях чрез позитивни действия, вкл. като чрез ефективни правни мерки ги защитава срещу нарушаването им от негативни социални явления, каквито са „ранните/детските" бракове. Щом като с цел защита на основни права на детето срещу нарушаването им от „ранни/детски" бракове законодателят преценява, че следва да предприеме мерки от нормативно естество, които да доведат до подходяща и ефективна защита, то изпълнението на тази задача включва и промяна на позитивноправната уредба на минималната възраст на встъпващите в брак.
Въз основа на такива съображения Определение № 3 от 02.04.2024 г. на КС на РБ по к.д. № 6/2024 г. отклонява искането за установяване на противоконституционност на § 1 от ЗИД на Семейния кодекс – обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г. Трима от съдиите подписват с различни особени мнения. Според едно от тях искането не трябва да бъде отклонено, а да бъде отхвърлено като неоснователно. Другото мнение изразява особена позиция за последиците при обявяване за противоконституционни на нормоотменящи разпоредби. Третото, освен че също изразява позиция по въпроса за ефекта от обявяването на противоконституционност, съдържа критики и към практиката на КС по отношение на чл. 88, ал. 1 от Конституцията.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.