Назад
13.11.2022 г.

Бездействието на съсед да ремонтира повреда в неговите тръби дава основание за негаторен иск

Тъй като от фактическата обстановка по делото става ясно, че повредата е в съседска тръба, ВКС уточнява, че съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗС общи части са главните линии на всички видове инсталации в сградата етажна собственост, тъй като те са предназначени за общо ползване. Отклоненията от главните линии, които достигат до отделните обекти и са предназначени да обслужват само тях, не са общи части по смисъла на цитираната разпоредба. Те принадлежат на собствениците на обслужваните от тях помещения. Затова и тежестта за поддържането им в изправно експлоатационно състояние е на отделния собственик. В конкретния случай – ремонтирането на корозиралите хоризонтални метални тръби в баните на втория и третия етаж и заздравяването на връзките им с вертикалната канализационна тръба, обща за всички етажни собственици, е задължение на собствениците на тези жилища.

С тези аргументи върховните съдии в своето Решение № 60092 от 08.12.2021 г. по гр. д. № 3322/2020 г. стигат до извода, че е налице неправомерно бездействие от страна на ответника, което е в причинна връзка със създадените за ищеца пречки и неудобства да ползва пълноценно собствения си имот. Магистратите уточняват, че тази причинна връзка не може да се счита изключена поради това, че наред с подмяната на хоризонталните канализационни тръби, за окончателно трайно отстраняване на теча вещото лице е препоръчало и смяна на вертикалния щранг, тъй като според експертизата по делото това няма да предотврати течовете. Също така, въпросът в каква технологична поредност следва да се извърши ремонт/подмяна на вертикалния канализационен щранг и на хоризонталните тръби към него, отвеждащи отпадните води от баните на втория и третия етаж, е извън предмета на иска по чл. 109 от ЗС. За уважаването на този иск е достатъчно да се установи, че ищецът е собственик на вещта, и че ответникът извършва неоснователни действия, с които пряко или косвено създава пречки за упражняване на правото му на собственост в пълен обем.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.