Назад
19.11.2020 г.

Финансови задължения на собствениците, обитателите и ползвателите в етажната собственост

В Закона за етажната собственост /ЗУЕС/ се използват понятията собственик, обитател и ползвател. За всеки един от тях има ясно определени права и задължения.  Задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите  са ясно определени в чл.6  от ЗУЕС 

1. Разделянето на вноската за входа е регламентираначл.50 и чл.51   в Закона за управление на етажната собственост /ЗЕУС/ 

2. Това разделяне е поради 

2.1  Такса за поддръжката и управление на входа има за цел да покрива ежемесечни разходи като: ток за стълбище, ток за асансьор, хонорар за почистване

2.2 Фонд Ремонти се ползва за еднократни инвестиционни разходи за ремонт, реконструкция и обновяване

2.3 Таксата за поддръжка е пряко свързана с обитаването на етажната собственост

3. Фонд Ремонти добавя стойност към Етажната собственост след извършване на ремонт или обновяване на общите части.

По своята същност това е инвестиране в собствеността. Основната разлика в задълженията е плащането на вноските за фонд ремонти. Законът определя собствениците като дължащи за фонд ремонти. Ползвателите също могат да плащат фонд ремонти и да им се вмени като задължение, но само ако имат изрична уговорка със собственика. Обитателите са освободени от вноската за фонд ремонти.

За разлика от фонд ремонти, таксата за поддръжка и управление е дължима от всички. Необходимо е касиерите и домоуправителите да са наясно с тези детайли, за да се сформира точната дължима сума за всеки участник в Етажната собственост.

4. Как се разходват натрупаните средствата  при Фонд ремонти:

Натрупват се ежемесечно по банкова сметка на домоуправителя, специално създадена за Фонд ремонти

Минималната вноска за Фонд Ремонти е 1% от минималната работна заплата за страната

Вноската се определя на база идеални части. Домоуправителят няма право да се разпорежда с парите от Фонд Ремонти без решение на Общото събрание, с изключение на случаите по чл.49(1) на неотложен ремонт.

Парите се разходват на база приета оферта за ремонт от Общото събрание.

5. При таксата за поддържане на входа:

Натрупаните месечни средства служат за покриване на месечни текущи разходи: ток, почистване, възнаграждения на управителен съвет, абонамент за асансьор и т.н. Таксата е за собственици, ползватели и обитатели за повече от месец в съответния самостоятелен обект.

Предвид периодичността на разходите не се налага постоянно искане на решение на Общото събрание за извършването им.  Домоуправителите трябва да направят много, прецизен и точен бюджет за разходите за поддръжка, за да не им се налага да ползват средства, заделени за Фонд Ремонти, за текуща поддръжка, което представлява нарушение на закона и подлежат на санкциониране.

5.1 При констатиране на недостиг на средства за поддръжка на входа е необходимо незабавно свикване на Общо събрание и определяне на нова такса за поддръжка, както и как да се балансира натрупания дефицит при разходите за поддръжка.

Има възможност в краткосрочен план за ползване на събраните суми във Фонд Ремонти за текущи разходи по поддръжка, но само в случаите, когато има съкооператори, които са просрочили дължимите вноски. Използваната сума от Фонд Ремонти не може да надвишава дължимото и неплатено като такса вход! Предполага се, че тези просрочия се уреждат в рамките на 3 месеца!

5.2 Двете вноски са дължими от различни лица и се използват и отчитат по различен начин, което налага тяхното ясно обособяване, поне от гледна точка на финансов отчет, бюджет и разчети!

5.3 Контролът на събирането и на разходването на средствата по двата типа вноски се извършва поне веднъж годишно от управителния / контролния съвет.   източник:

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.