КЛАУЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ В ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

1.При сключване на трудов договор работодателят се стреми да защити максимално своите интереси. За да може обаче да търси отговорност от вас, следва изрично и изчерпателно да е определил какво се разбира под служебна тайна. Законът за защита на конкуренцията (§1, т.9 от допълнителните разпоредби) съдържа определение за производствена или търговска тайна.
Това са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки. Служебната тайна частично се припокрива с обхвата на търговската и производствената тайна, но не съвпада с нея, тъй като е по-широка по същността си от търговската и производствената тайна.
Обичайно данните и обстоятелства, които представляват служебна тайна, се определят според спецификата на дейността на работодателя в самия трудов договор, в нарочна заповед или в Правилника за вътрешния трудов ред, като за това следва да бъдете писмено уведомени.

2. Неправомерното разпространяване на служебна тайна може да доведе до дисциплинарно уволнение – законът изрично е посочил това нарушение като "тежко" по смисъла на чл.190, ал.1, т.7 от Кодекса на труда (КТ). Ако обаче работодателят ви смята, че е понесъл и материални вреди от вашето поведение, той може да ви съди по т.нар. общ исков ред, като в този случай в негова тежест е да докаже размера на причинените му вреди, както и че вредата е причинена умишлено.
Често в трудовия договор се уговарят неустойки за неспазване на тази клауза. Поради естеството на трудовия договор и императивния принцип на ограничена имуществена отговорност на работника/служителя такава клауза е нищожна. Вредите, ако такива се претендират, следва да бъдат доказани по общия исков ред от работодателя.

ЗАБРАНА ЗА РАБОТА ПРИ КОНКУРЕНТНИ РАБОТОДАТЕЛИ СЛЕД НАПУСКАНЕ 

3. Множество работодатели, включително и големи международни компании, настояват за наличие в договорите на такива ограничения и санкции при неспазването им. Преобладаващото мнение в теорията и съдебната практика е, че тази клауза е нищожна. Тя е нищожна не само когато присъства в трудовия договор, но и когато е под формата на декларация, споразумение, отделен граждански договор.
Причината – независимо от формата клаузата е сключена при и по повод на съществуващо трудово правоотношение между работодател и служител и изваждането й от текста на трудовия договор не променя нейната трудовоправна същност. Тази клауза няма самостоятелно съществуване – ако не беше сключен трудовия договор, не би била сключена и тази клауза. Следователно като неразделна част от трудовото правоотношение между страните тя се подчинява на императивния режим на трудовото законодателство.
Отмененият през 1998 г. Закон за защита на конкуренцията предвиждаше ограничаване на правото на определени категории физически лица да извършват дейност, конкурентна на дейността на своите бивши работодатели, за срок до 3 години. През 1998 г. тази забрана отпадна.

ПРАКТИКАТА НА ВКС ВЪВ ВРЪЗКА С КЛАУЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ В ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

През последните две години Върховният касационен съд постанови няколко решения относно недействителността на уговорката, с която се ограничава извършването на конкурентна дейност от служители за определен срок след прекратяване на трудовия им договор.
Съдът тълкува, че такава клауза противоречи на конституционно признатото право на труд, а ограничаване на правото на бъдещо полагане на труд е недействително (нещо повече - работодателят няма право да налага забрана на служителите си, които са се специализирали в определена област, да не упражняват своята професия след прекратяване на трудовите си правоотношения).
Забраната, макар да не е свързана със съдържанието на трудовия договор, вменява задължение на работника или служителя в определен период от време да не встъпва в трудови или граждански отношения с конкурентна фирма, която уговорка противоречи на норми и принципи на трудовото право - чл.8, ал.4 от КТ.
Недействителността на трудовия договор се обявява от съда по реда на глава XVIII КТ. По този ред могат да се обявяват за недействителни и само отделни клаузи на трудовия договор.

Имайте предвид, че ако в резултат на такава клауза сте получили възнаграждения, несвързани с извършваната от вас работа, а за да бъдете лоялен към работодателя си, при прогласяване на нищожността съдът ще постанови да върнете получената сума на работодателя.   

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.  Източник: