Назад
11.12.2022 г.

Нова уредба за енергийна ефективност на сградите

РЕГИОНАЛНИЯТ МИНИСТЪР ИЗДАВА НОВА УРЕДБА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ

С регулация се определят: 1) показателите на енергийните характеристики и изискванията към енергийните характеристики на сградите; 2) националната изчислителна методика за оценка на енергийните характеристики на сградите; 3) скалата на класовете на енергопотребление с числови граници за различни по предназначение категории сгради и минималните изисквания за енергийна ефективност в съответствие със скалата за съответната категория сгради; 4) изискванията за енергийна ефективност към инвестиционните проекти на сгради.

Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради се прилага при:

1. проектиране на нови жилищни сгради и нови сгради за обществено обслужване;

2. проектиране, свързано с постигане на изискванията за енергийна ефективност при основно обновяване, основни ремонти, преустройства, реконструкции, надстрояване и пристрояване на съществуващи сгради;

3. оценяване на съответствието на инвестиционни проекти с изискванията за енергийна ефективност на сградите;

4. обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради;

5. изчисляване на енергийните характеристики на производствени сгради, за които националната методика може да се приложи в случаите, в които са поставени изисквания за поддържане на микроклимат с определени параметри;

6. проектиране и обследване за енергийна ефективност на сгради – културни ценности, доколкото подобряването на енергийните характеристики на ограждащите елементи и/или на техническите системи в тези сгради не води до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградите.

Новоприетата уредба не се прилага спрямо: спомагателни, стопански, обслужващи и второстепенни постройки на допълващото застрояване, като и спрямо текущ ремонт в сгради или в части от тях, както и при вътрешни преустройства и ремонти на самостоятелни обекти или помещения в съществуващи сгради, при които извършваните строителни и монтажни работи по елементи на конструкцията и/или по системите за поддържане на микроклимата не променят енергийните им характеристики спрямо състоянието преди ремонта.

В основната си част Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. влиза в сила от деня на обнародването ѝ в Държавен вестник – 18 ноември 2022 г., отменяйки Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.