Назад
06.04.2016 г.

Отказ от наследство

Наследниците често пъти предпочитат да уредят разделно имуществените си отношения. Например двама наследници на жилище решават единият да придобие законно цялото жилище като другият да получи нещо в замяна. Кое е за предпочитане – отказ от наследство или дарение на единия наследник в полза на другия?

1. Отказът от наследство трябва да се направи задължително преди подаването на декларация по чл.14 от ЗМДТ. Отказът от наследство е най-бързият и евтин вариант и върши идеална работа, в случай че няма други наследници.

2. Важно е да се знае, че при придобиване на имоти по наследство декларацията по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството. Подадената декларация от един от съсобствениците/ползвателите на недвижим имот ползва всички останали, като за всеки имот се подава отделна декларация.

ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е ЧАСТИЧЕН ОТКАЗ И КОГА?

3. Частичен отказ е недопустим.Тоест, ако в наследството има и други имоти, пари и вещи, то отказалият се губи право и върху тях, както и върху евентуално открито по-късно имущество на наследодателя. Ако няма други причини, като например непосилен кредит на наследодателя, да се направи дарение.

4. И още нещо – отказ е допустим преди да бъде прието наследството. Това означава, че ако наследникът например вече е теглил суми от банковата сметка на наследодателя, след това не би могъл да се откаже от наследството.

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО ПРИ ИПОТЕКИРАНЕ НА ЖИЛИЩЕТО ?

5. Отказът от наследство не върши работа, когато двама съпрузи са ипотекирали жилището си и единият от тях почине. Независимо от отказа от наследство солидарният длъжник продължава да е отговорен за кредита.

6. С отказа от наследство преживелият съпруг ще загуби правото на собственост върху идеалните части от имота, които е придобил след смъртта на другия. Би било добре хората в подобна ситуация да проверят какви застрахователни рискове покрива застраховката на имота и дали включва риска „Смърт на длъжника“.

7. За  отказ от наследство, трябва да може призован да наследява призован и да има право да е наследяван. Призован да наследява е този, който има право да приеме или да се откаже от наследството. Това става по специални редове, като наследниците от преден ред изместват тези от следващите редове.

8. За отказ  от наследството лицето да дееспособно , т.е. навършени 18 години, да ръководи поведението си и да разбира свойството и значението на постъпките си - без психични отклонения, назначени настойник или попечител.

9.Писмо до другите наследници, за отказ от наследство, след като то е открито - не произвежда  правно значение.

10.Невалиден е  отказа от част от наследството , нито под условие или срок.  Отказ веднъж от наследство  е необратим. 

11. Не може да има отказ от наследство след като вече сте го приел.  Деца/внуци нямат никакви права върху наследство при отказ.

ПРОЦЕДУРА ПРИ ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

12. За отказ от наследство се подава заявление за отказ от наследство в срок, определен от съда. Законен срок за отказ от наследство няма, но по искане на наследник до съда, последният може да постави срок за отказ или приемане на наследство, когато нямаме изрични такива.  Заявлението за отказ се подава до районния съд по мястото на откриване на наследството. Това е мястото, където е постоянният адрес на наследодателя. На практика съдът изисква заявлението да бъде с нотариално заверен подпис.

12.1 Към заявлението се прилгат: препис-извлечение от акт за смърт (издава се от общината в 7-дневен срок от подаване на заявление; таксата се определя по Наредба за всяка община); удостоверение за наследници (издава се от кмета на общината/района/кметството след подаване на искане в 7-дневен срок; таксата е 5лв.); вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лв. (20 лв. за вписване на отказа и 5 лв. за издаване на удостоверение).

Въз основа на представените документи се издава удостоверение за отказ от наследство и отказът  се вписва в особена книга на съда.

13. След приключване на процедурата не възниква задължение за плащане задълженията, които тежат върху наследството.

14. Ако все пак след отказа от наследство  има предявени за връщане дългове на  наследодател /тъй като съдебните изпълнители  правят проверки само в общината и определят длъжниците според удостоверението за наследници, понякога се получава пари да се търсят и от отказали се от наследство наследници/, трябва да се покаже документа за отказ от наследство от съда. 

СВАЛЕТЕ ТУК  В PDF    МОЛБА ДО СЪД ЗА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО /   ДЕКЛАРАЦИЯ ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

 
 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.