Назад
01.03.2017 г.

Регистрация на фирма ЕООД/ООД

Единствената разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, които притежават част от капитала. При ЕООД-то той е един, собствеността на капитала е еднолична.

При ООД-то учредителите трябва да са минимум двама, като няма изискване да имат равни капиталови вложения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЕООД/ООД: 

Заявление ,Удостоверение за внесен капитал. Издава се от банка по избор. Набирателната сметка се открива от управителя. Управителят подава документите и в Агенция по вписванията. ,Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен), Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД), Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД).  ,Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД), Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР),  Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР,  Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ, Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ, Заявление за запазване на фирма (Д1), но то не е задължително  и ще струва допълнително, Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова,.Откриване на набирателна капиталова банкова сметка в банка по избор.

Естествено, документите могат да бъдат подадени и онлайн, в случай на наличие на електронен подпис от лицето или адвоката. В този случай държавната такса е с 50% по-ниска.

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ОТГОВАРЯ ПРЕД КРЕДИТОРИТЕ СИ ЕДИНСТВЕНО ДО РАЗМЕРА НА ВНЕСЕНИЯ КАПИТАЛ И ДО РАЗМЕРА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ИМЕТО НА ФИРМАТА.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.