Назад
12.01.2016 г.

Застраховка на кредитополучателя

1. При теглене на кредит от банка много чест банката изисква кредитополучателят да сключи застраховка „живот“ или „злополука“, за да може, в случай, че нещо се случи с него и стане така, че се окаже в невъзможност да работи и да плаща вноските по кредита си, банката да поучи вземанията си по кредита от застрахователното дружество.

2.Има случаи, в които за съжаление застрахователното събитие настъпва. В много от случаите обаче банките, вместо да се обърнат към застрахователя, който на свой ред да плати застрахователната сума, банките не проявяват претенциите си към застрахователя, а продължават да изисква дължимите суми от застрахования или от неговите наследници.

МОГАТ ЛИ ДА ИСКАТ ЗАСТРАХОВАНИЯ ИЛИ НЕГОВИТЕ  НАСЛЕДНИЦИТЕ  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИТЕ СУМИ ОТ БАНКАТА ?

3.В случай, че застрахованият кредитополучател, респективно неговите наследници платят на банката, те могат да искат възстановяване на платените суми от застрахователя като този въпрос не създава особени трудности.

4.По-интересен обаче е въпросът дали застрахованият кредитополучател, респективно неговите наследници могат  на собствено основание да изискват от застрахователното дружество да плати директно на банката. Касае се до това дали съществува правна възможност застрахованото лице/ неговите наследници/ да упражнят чужди права, а именно  да упражнят правото на банката, в полза, на която е сключен застрахователния договор, да изисква от застрахователното дружество да плати застрахователната сума.

МОЖЕ ЛИ ЗАСТРАХОВАНИЯТ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ НА СОБСТВЕНО ОСНОВАНИЕ ДА ИСКАТА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО ДА ПЛАТИ ДИРЕКТНО НА БАНКАТА?

5.Това е възможно. Застрахованият  или неговите наследници могат да предявят иск срещу застрахователното дружество последното да плати застрахователната сума на банката, в полза, на която е сключен застрахователния договор. За да бъде уважен такъв иск, в тежест на застрахования/неговите наследници/ е да установят, че банката бездейства като не упражнява правата си спрямо застрахователното дружество, не предявявайки вземането си спрямо същото, както и да установят факта, че поради бездействието на банката се застрашават имуществени интереси на застрахования, респективно на неговите наследници. Застрахованият, респективно неговите наследници трябва да претендират застрахователното дружество да бъде осъдено да плати не на тях, а на банката.

6.В много от случаите наследниците на кредитополучателя изобщо не знаят дали техния наследодател е сключил застраховка „живот“ или „злополука“ когато е теглил кредита и изобщо не се досещат, че е ред на застрахователя да плати, а вместо това се чудят как да изплащат дълговете или дори прибягват до отказ от наследство. Вместо това, ако изпаднете в подобна ситуация, опитайте  се да получите повече информация относно договорения кредит, проверете и общите условия на съответната банка.

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.